Olutsilta - Õllesild ry:n säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Olutsilta-Õllesild ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Suomen, Viron ja muun Baltian yhteistyötä ja kanssakäymistä, tehdä tunnetuksi virolaista ja balttialaista olutta, vaalia virolaisen ja balttialaisen oluen valmistus-, anniskelu- ja käyttöperinteen monimuotoista säilymistä myös tuleville sukupolville sekä edistää olueen ja saunomiseen liittyvää tapakasvatusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen oluen maistajais- ja testaustilaisuuksia, tutustumismatkoja, kursseja sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi yhdistys kerää ja tallentaa virolaiseen ja baltialaiseen olueen liittyvää perinnetietoutta ja harjoittaa alaansa koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. YHDISTYKSEN KIELET

Yhdistyksen kieli on suomi mutta yhdistyksen kokouksissa voidaan käyttää puheenvuoroja myös viron kielellä. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

4. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki 18-vuotta täyttäneet hyvämaineiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi haetaan perustellulla kirjallisella hakemuksella. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä myös, jos jäsenmaksuvelvollisuus on laiminlyöty vuoden ajalta ja hallitus on tehnyt asiasta päätöksen. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta, mutta kuitenkin niin, että puolet hallituksen muista varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiset erovuoroiset hallituksen muut varsinaiset jäsenet määrää arpa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitukseen kuuluu lisäksi varapuheenjohtaja, jonka hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Lisäksi hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Muutoin on tilintarkastuksesta voimassa, mitä yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa kuitenkin arpa.

9. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä taikka julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu voidaan toimittaa kirjeen sijasta myös sähköpostiviestinä sellaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistyksen jäsenluetteloon sähköpostiosoitteensa.

10. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa myös toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa myös toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet.
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia.
 10. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty Olutsilta ry:n kokouksessa 14.3.2001